کیف پول

موبایل

کیف پولهای همراه کاربر پسند. ارسال پول به همان سادگی ارسال پیامک.

دسک تاپ (کیف پول کامل گره)

یک کیف پول گره کامل برای کمک به عدم تمرکز شبکه بیت کوین سیاه.

فقط آدرس کیف پول

یک آدرس کیف پول ایجاد کنید یا یک کیف پول کاغذ چاپ کنید.