کیف پول

دسک تاپ (کیف پول کامل گره)

یک کیف پول گره کامل برای کمک به عدم تمرکز شبکه بیت کوین سیاه.

دسک تاپ (کیف پول سبک)

کیف پول دسک تاپ ساده ای.

سیار

کیف پولهای همراه کاربر پسند. ارسال پول به همان سادگی ارسال پیامک.

فقط آدرس کیف پول

یک آدرس کیف پول ایجاد کنید یا یک کیف پول کاغذ چاپ کنید.