IEO

قصد Bitcoin Black IEO (پیشنهاد مبادله اولیه) این است که صندوق های مختلف جامعه را تأمین کند که به رشد آینده اکوسیستم کمک می کند.
بودجه IEO به طور مستقیم به پایه های تصمیم جامعه منتقل می شود که از طریق رأی دادن برای پیشبرد این پروژه می باشد.

هنگامی که 1 میلیون کاربر Airdrop خود را دریافت کرده اند، IEO شروع می شود:
قیمت سکه 0.01 $ در IEO با مقدار ورودی محدود می شود.
در IEO چه خواهد شد:
1 میلیون عضو
Time tested blockchain با میلیون ها تراکنش موفق پردازش شده است.
نرخ رشد بهتري نسبت به تمام کرانتاوانهاي 10 برتر است.
یک اکوسیستم پرداخت درست عادلانه که قدرت را برای مردم فراهم می کند.
یک روش برای دریافت Bitcoin Black به هر حیاط دانشگاه، دانشگاه، محل کار و جامعه و بیش از 10 میلیون کاربر واقعی است.

اطلاعات بیشتر در مورد IEO در whitepaper.