مزایا

پرداخت

پشتیبانی از 8,000,000 BCB.
bcb_371z9hcfu399txtaspmj5mikjk7py6p5u5ecb1y8o4fe11cp5k1bgbcu3xw9
پشتیبانی از 8,000,000 BCB.
bcb_1d6kdfsi46ndx896xqejng4d6bj34y1j45dsykmgutigjup9q4ohknhxgm8n
نوشتن و ویرایش 500,000.
bcb_1sf1yox9k1t69yo7uhztr8pombdk7is9aof1qnerd48toa3iuxet53znamee
ایجاد ویدیو و طراحی ساختار 3,000,000.
bcb_1p8uspcbdyrazo3q9nu8fqkxkijpoa3si3uxeg9asgup66e4qkyo6m66uong

باز کن

چند برنامه نویس C ++ / Blockchain. تا 90,000,000 BCB در پیشنهاد.
مهندس شبکه. تا 90,000,000 BCB در پیشنهاد.
مهندس پایگاه داده تا 90,000,000 BCB در پیشنهاد.

برای تأیید فاعلی ارسال کنید: [ایمیل محافظت شده]